Dotace

Posoudíme reálnost získání dotace a kompletně za Vás vyřídíme administrativu v souvislosti s žádostí. Naši finanční analytici a účetní za Vás mohou také připravit potřebné finanční výkazy. Zaměřujeme se zejména na podnikatelské subjekty a možnosti získání dotací pro jejich záměry z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) a operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost.

Dotace pro
zemědělce

Získání dotací na rostlinnou
a živočišnou výrobu

Dotace
pro obce

Dotace určené na výstavbu infrastruktury, úpravu prostředí...

Dotace
pro průmysl

Dotace na nákup technologií, úsporu energie...

Dotace
pro rybáře

Dotace na nákup vybavení, na výstavby a rekonstrukce rybníků...

Dotace na
úspory energie

Snížení energetické náročnosti budov, obnovitelné zdroje...

Ostatní dotace
a příspěvky

Podpora na zaměstnávání osob se zdravotním postižením, vzdělávání...

Dotace pro zemědělce

Získání dotací na rostlinnou a živočišnou výrobu

Dotace pro obce

Dotace určené na výstavbu infrastruktury, úpravu prostředí...

Dotace pro průmysl

Dotace na nákup technologií, úsporu energie...

Dotace pro rybáře

Dotace na nákup vybavení, na výstavby a rekonstrukce rybníků...

Dotace na úspory energie

Snížení energetické náročnosti budov, obnovitelné zdroje...

Ostatní dotace a příspěvky

Podpora na zaměstnávání osob se zdravotním postižením, vzdělávání...

Kompletní dotační
poradenství

pro projekty s podporou fondů Evropské unie

Výběr vhodného
dotačního programu

pomůžeme Vám vybrat vhodný
titul pro Vaše podnikání

Posoudíme reálnost
získání dotace

a kompletně za Vás vyřídíme
administrativu k žádosti

Dotační poradenství zejména v oblasti investic do živočišné či rostlinné výroby včetně technologických investic. Jedná se zejména o dotace administrované prostřednictvím SZIF (Státní zemědělský a intervenční fond) a SFŽP (Státní fond životního prostředí).

Tuto oblast pro naše klienty řeší náš partner z uskupení OK HOLDING společnost Agroteam. Agroteam se již dlouhodobě řadí k významným partnerům českého zemědělství. Svou pozici lídra zemědělského poradenství potvrzuje nejen objemem a úspěšností zpracovaných dotačních žádostí, ale také zájmem o komplexní poradenský doprovod. Klienti zejména oceňují pomoc při identifikaci investičního záměru a při řešení jeho koncepčního začlenění do ekonomické struktury podniku. Mezi investiční oblasti patří živočišná výroba, rostlinná výroba a investice směřující k diverzifikaci zemědělských podniků.

Pro uvedené i další oblasti lze dle aktuálních podmínek žádat finanční podporu, pro jejíž vyřízení poskytujeme klientům nejen kompletní poradenský servis v dotacích, ale také související podporu v provozní legislativě a ekonomickém poradenství, které s úspěšností investičního záměru klienta často úzce souvisí.

Dotační poradenství zejména v oblasti obecní infrastruktury, ale například i sakrálních staveb, lesních cest aj. Jedná se zejména o dotace administrované prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF), Státního fondu Životního prostředí (SFŽP), ale i Regionálních operčních programů (ROP).

Tuto oblast dotací řešíme s našimi partnery z uskupení OK HOLDING společnostmi Agroteam a DOTin.

V rámci průmyslových dotací řešíme nejčastěji tyto dotační tituly a operační programy:

 • Dotace na úspory energie (OP TAK)
 • Dotace na nákup technologií
 • Dotace z MZE, MŽP a MPO
 • Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
 

I v této oblasti dotací spolupracujeme s partnery z uskupení OK HOLDING.

Poradenství s využitím podpory zejména z OPR (Operační program rybářství). Jedná se zejména o podporu investic do technologického vybavení, výstavby či rekonstrukce rybníků apod.

Kompletní servis při zpracování žádostí z Operačního programu rybářství. Náš partner společnost Agroteam má dlouhodobé zkušenosti s nastavením a přípravou žádostí z OP Rybářství. Současně zajišťuje zpracování zadávacího řízení a proplacení projektu.

Nedílnou součástí naší poradenské práce je rovněž podávání pravidelných monitorovacích zpráv po celou dobu udržitelnosti projektu.

Program úspory energie se zaměřuje na podporu:

 • Snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů.
 • Využívání obnovitelných zdrojů energie a vysoce účinné KVET na pevnou biomasu, bioplyn a biometan
  a elektrických tepelných čerpadel pro pokrytí vlastní potřeby energie budov a energetických
  hospodářství podnikatelských provozů.
 • Modernizace rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu v energetických
  hospodářstvích podniků za účelem zvýšení účinnosti.
 • Akumulace všech forem energie v rámci komplexních projektů pro zvyšování energetické účinnosti.
 • Využití odpadní energie.
 • Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
  (pouze pro nové zařízení, které musí mít nulové přímé (výfukové) emise CO2).
 • Modernizace trakčních napájecích stanic a trakční napájecí sítě.
 • Zavádění prvků efektivního nakládání s energií a optimalizaci provozu k regulaci její spotřeby včetně
  podpory implementace nástrojů energetického managementu

Žadatelem bude moci být malý a střední podnik podle definice v Příloze I GBER nebo velký podnik. V oblasti železniční dopravy může být žadatel i subjekt až ze 100 % vlastněný veřejným sektorem, a státní organizace (Správa železnic, státní organizace).

Plánovaná alokace na tuto výzvu je 10 mld. Kč. Jedná o průběžnou výzvu, v rámci které bude příjem žádostí o podporu probíhat od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2023.

Výše podpory: 0,5 mil. – 200 mil. Kč V případě více projektů nesmí být projekt uměle rozdělen tím způsobem, že by byla překročena maximální výše dotace ve výši 15 milionů EUR na podnik a na investiční projekt.

Míra podpory:

 • 55 % – malý podnik,
 • 45 % – střední podnik,
 • 35 % – velký podnik.

Ze způsobilých výdajů po aplikaci srovnávací varianty, resp. 65 %/55 %/45 % pro Karlovarský, Ústecký, Liberecký,
Královehradecký, Pardubický, Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský kraj.

Cílová skupina:

 • malý a střední podnik (definice GBER),
 • velký podnik,
 • subjekt až ze 100 % vlastněný veřejným sektorem (podrobnosti ve výzvě).

Způsobilé výdaje: dodatečné investiční náklady nezbytné k dosažení vyšší úrovně energetické účinnosti pro podporované činnosti.

Klíčová specifika a omezení: V rámci výzvy nejsou podporovány modernizace stávajících zařízení na výrobu energie pro distribuci vedoucí ke zvýšení její účinnosti, dále modernizace stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti mimo zdrojů na OZE. Nejsou podporována zařízení v EU ETS apod. Nejsou podporována opatření ke splnění legislativních požadavků včetně požadavků na BAT apod., resp. pouze náklady nad rámec těchto požadavků.

Kromě nejvíce využívaných dotačních titulů v rámci Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) či Státního fondu Životního prostředí (SFŽP) se zabýváme také ostatními programy nabízejícími dotační podporu pro vaše investice. Jedná se například o Krajské granty, Regionální operační programy, Program obnovy venkova, Operační program podnikání a inovace, ale i Národní dotace atp. Pomocí těchto programů je možno využít podporu pro mnoho podnikatelských i nepodnikatelských aktivit. Příkladem může být investice do technologického vybavení provozu zámečnické firmy, úspora energií zateplením kanceláří, rekonstrukce kapličky nebo výstavba lesní tůně.

Řešíme také:

 • Podpora na zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 • Dotace na vzdělávání a školení zaměstnanců nebo OSVČ