Pojištění

Kompletní servis v oblasti osobních, podnikatelských a průmyslových rizik, občanského pojištění, podnikatelského pojištění, zemědělského pojištění, pojištění obecního majetku, risk managementu a finančních služeb souvisejících s pojišťovnictvím a finančním poradenstvím.

Pojištění
vozidel

Povinné ručení, havarijní pojištění,
pojištění záruky, GAP, flotily

Pojištění
majetku

Movitý a nemovitý majetek (domy,
byty, domácnosti)

Pojištění
odpovědnosti

Občanská, podnikatelská,
zaměstnanecká a profesní

Životní
pojištění

Úraz, pracovní neschopnost, trvalé
následky, invalidita, smrt...

Cestovní
pojištění

Úrazy, nemoci, odpovědnost,
repatriace, "Drink povolen"...

Pojištění
podnikatelů

Odpovědnost, majetek, finanční
způsobilost...

Pojištění
vozidel

Povinné ručení, havarijní pojištění, pojištění záruky, GAP, flotily

Pojištění
majetku

Movitý a nemovitý majetek (domy, byty, domácnosti)

Pojištění odpovědnosti

Občanská, podnikatelská, zaměstnanecká a profesní

Životní pojištění

Úraz, pracovní neschopnost, trvalé následky, invalidita, smrt...

Cestovní pojištění

Úrazy, nemoci, odpovědnost, repatriace, "Drink povolen"...

Pojištění podnikatelů

Odpovědnost, majetek, finanční způsobilost...

Porovnáme za Vás
nabídky

z více než 20 pojišťoven na
českém trhu

Nahlásíme za Vás
pojistné události

uplatníme plnění z pojistných
smluv

Maximální možné
slevy

na pojistné pro nové
i stávající klienty

auto

Jsme specialisté

na pojištění vozidel

Nechte si zpracovat nezávaznou kalkulaci na pojištění Vašeho vozu zdarma

Pojištění vozidel je určeno všem osobám a podnikatelským subjektům, kteří vlastní nebo provozují motorová a přípojná vozidla. Toto pojištění kryje rizika, která ohrožují účastníka provozu na pozemních komunikacích, ale i mimo ně. Zvláštní kapitolu tvoří pojištění odpovědnosti z provozu vozidel “povinné ručení“, které je povinně smluvní, tzn., že je majitel vozidla povinen pojištění uzavřít, ale může si zvolit jakéhokoliv pojistitele, kterému je udělena příslušná licence. Další část tvoří havarijní pojištění vozidel, které už povinné není, ale je dobré si je u novějších a cennějších vozidel uzavřít a krýt tak další rizika jako živelní události, poškození zvřířetem, srážku se zvířetem, vandalismus či odcizení vozidla. Pojišťovny většinou nabízí možnost tato připojištění sjednat také zvlášť mimo kompletní havarijko.

V rámci jedné smlouvy lze také sjednat:

 • Připojištění skel

 • Rozšíření asistenčních služeb

 • Náhradní vozidlo

 • Úrazové pojištění posádky vozidla.

Pojištění majetku
vás chrání při mimořádných událostech, mezi které patří například požár, výbuch, úder blesku, poškození vodovodu nebo zatečení vody. Pojistka se také vztahuje ke krádežím nebo škodám způsobeným vandalismem. Pojištění majetku a odpovědnosti občanů spadající do oblasti neživotního pojištění, poskytuje komplexní ochranu vašeho domova.

Chrání zejména:

 • Rodinný dům

 • Chaty, chalupy

 • Byty v osobním vlastnictví

 • Garáže

 • Rekreačně obývané nemovitosti apod.

U pojištění majetku se nejspíše setkáte se dvěma základními druhy pojistek:

Pojištění nemovitosti: tato pojistka kryje budovy, které musí mít základy pevně spojené se zemí. Pojistná ochrana se vztahuje například na požár, povodeň, pád stromu, vichřici a jiné vlivy počasí. Tato pojistka kryje pouze nemovitost jako takovou (nikoli její vybavení).

Pojištění domácnosti:  tato pojistka kryje vybavení celé domácnosti. Tady je ale potřeba nastavit vhodnou výši pojistné částky, aby nedošlo k podpojištění a pojišťovna neplnila méně, než bychom potřebovali. Při určení pojistné částky (tj. hodnota domácnosti v Kč) je tedy potřeba započítat opravdu vše, co se v domácnosti nachází včetně oblečení, nádobí a dalších drobných věcí.

Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a majetku třetích osob známé také jako pojistka na blbost chrání vás a také další členy vaší domácnosti, kteří zde mají trvalé bydliště (např děti, partner..). Pojištění může zahrnovat například odpovědnost v běžném občanském životě, která chrání například vašeho souseda před vytopením vodou z vaší porouchané pračky.

Tato pojistka kryje:

 • újmy na zdraví a životě třetích osob

 • škody na majetku třetích osob

 • následné finanční újmy v důsledku výše uvedených škod

 • regresní nároky zdravotních pojišťoven či orgánů nemocenského pojištění

Pojištění majetku a odpovědnosti lze sjednat v rámci jedné pojistné smlouvy, ale není to podmínkou. Většinou ale pojišťovny v rámci sloučeného pojištění nabízí nějakou slevu na pojistném, což může být výhodnější.
Je dobré mít kvalitního správce takových pojistných smluv, aby se pravidelně aktualizovali a nedošlo například k podpojištění. V případě podpojištění pak pojišťovna kryje pouze do výše pojistné částky snížené v % o výši podpojištění. Např.: Máme nastavenou pojistnou částku na dům ve výši 5 mil. Kč, za 2 roky do domu uhodí blesk a dům celý shoří. V tu dobu je ale tržní cena už 6,5 mil. Kč tedy o 30 % více, než před dvěma lety. Pojišťovna by v tomto případě plnila pouze 3,5 mil. Kč tj. o 30 % méně, než je pojistná částka.
Podpojištění se však neuplatňuje vždy. Neuplatňuje se u obnosového pojištění, ale to není jediný případ. Rovněž se neuplatní v případě, pokud to je uvedeno v podmínkách pojištění nebo pokud rozdíl mezi pojistnou hodnotou a pojistnou částkou nepřesahuje uvedené rozpětí, například 20 %. Další situací je tzv. zlomkového pojištění (pojištění na první riziko).

Pokud v zaměstnání neúmyslně způsobíte jako zaměstnanec škodu svému zaměstnavateli může ji po Vás vymáhat a to až do výše 4,5 násobku měsíčního platu. Proto je zde pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnance při výkonu povolání nebo-li také pojistka na blbost.

Pojištění kryje zejména:

 • Škody způsobené zaměstnavateli při výkonu povolání

 • Škody na svěřených služebních věcech (mobil, notebook)

 • Škody vzniklé při řízení automobilu či manipulačního vozíku.

Pojištění se vztahuje na škody, které jsou způsobeny při výkonu povolání a na služebních cestách v ČR, Evropě či po celém světě. Pokud zvolíte připojištění pro škody při řízení motorového vozidla je možné z toho pojištění krýt například spoluúčast na havarijním pojištění při nehodě služebního vozidla. Pojištění se vztahuje také na administrativní chyby.

Je dobré ho mít pro případy, kdy se Vám „něco stane“. Může jít například o hospitalizaci v nemocnici,  pracovní neschopnost, úraz, úraz s trvalými následky, závažné onemocnění (chorobu), invaliditu I., II., III. u některých pojišťoven i IV. stupně nebo dokonce smrt. Pojištění v těchto případech kryje všechna tato rizika ( v případě, že jsou pojištěna) a pomůže Vám a Vaší rodině a všem, kteří jsou na Vás finančně závislí, pokrýt pokles nebo výpadek příjmů v případě nemoci, úrazu či úmrtí.

Životní pojištění bez rezervotvorné složky: toto pojištění pouze finančně zabezpečí klienta a osoby blízké v případě zhoršení jeho zdravotního stavu nebo jeho smrti. Tento druh pojištění je spíše pro živitele rodiny. Součástí této pojistky není rezervotvorná složka. Klient, blízká osoba nebo „obmyšlená osoba“ (popis obmyšlené osoby níže) získá peníze jen tehdy, pokud se uskuteční pojistná událost. Na toto pojištění se nevztahují žádné daňové úlevy a ani na něj nemůže přispívat zaměstnavatel. Patří sem rizikové životní pojištění, úvěrové životní pojištění nebo úrazové pojištění.

Životní pojištění s rezervotvornou složkou: u tohoto pojištění se placené pojistné dělí do dvou částí, a to první část odchází jako standardní pojistné na krytí sjednaných rizik a druhá část tvoří rezervotvornou složku formou spoření nebo investování. U tohoto pojištění klientovi obvykle pojišťovna vyplácí pojistné plnění v případě „dožití“ konce pojistné smlouvy.

Životka s rezervotvornou složkou mají své poddruhy, na které se dělí na:

Kapitálové životní pojištění: zahrnuje pojištění pro případ smrti nebo dožití. Pojistná částka může být pro obě rizika stejná nebo si klient může zvolit zvlášť pojistnou částku pro případ smrti a zvlášť pojistnou částku pro případ dožití. Navíc nabízí garantované zhodnocení finančních prostředků technickým úročením. Zde investiční riziko přebírá pojišťovna, která investuje podle vámi vybrané investiční strategie, která během trvání nesmí být pozměněna.

Investiční životní pojištění: u tohoto pojištění můžete být také pojištěni proti úrazům, nemocem, smrti a dalším rizikům. V investiční složce pojišťovna investuje do podílových fondů, ale na rozdíl od předchozího KŽP nenabízí garantovaný výnos a návratnost může být i nulová. Částku zaplacenou na životním pojištěním si můžete odečíst od daňového základu. Na životní pojištění vám může přispívat i zaměstnavatel, tyto příspěvky nepodléhají sociálnímu, ani zdravotnímu pojištění.

Důchodové životní pojištění: je to jedna z forem kapitálového životního pojištění, které je v nabídce některých komerčních pojišťoven. Hlavním cílem důchodového pojištění je zvýšení životního standardu v důchodovém věku. Po dosažení stanovené věkové hranice bude oprávněné osobě vyplácena naspořená částka, a to buď ve formě pravidelného důchodu nebo v podobě jednorázového vyplacení naspořené částky.

Rezervotvorné životní pojištění je ve srovnání s rizikovým (bez tvorby rezervy) z našeho pohledu méně výhodné, protože část, která se odkládá do rezerv či investic má buď velmi nízká zhodnocení nebo příliš vysoké poplatky. Jediná výhoda v tomto ohledu může být, že na něj může přispívat Váš zaměstnavatel do výše až 50 000 Kč ročně bez jakýchkoliv odvodů. Nicméně tento příspěvek lze také využít na Doplňkové penzijní spoření, které se dá nastavit lépe, k tomu dostanete státní příspěvek do maximální výše 2 760 Kč za rok a můžete si uplatnit daňový odpočet až do výše 24 000 Kč za rok = daňová úspora 3 600 Kč za rok. Dejte nám vědět a náš poradce Vám s konkrétním výběrem pomůže.

Je to druh nepovinného pojištění, které vás chrání při cestách mimo Českou republiku. Kryje hlavně léčebné výlohy při onemocnění a úrazech. Běžně získáte k cestovnímu pojištění také asistenční služby. Díky nim můžete kdykoliv kontaktovat českého pracovníka pojišťovny, který vám poradí, jak v případě pojistné události postupovat. Důležitou součástí cestovního pojištění je repatriace, což je převoz pacienta nebo jeho ostatků zpět do vlasti.

Oblíbeným doplňkem k cestovnímu pojištění jsou různé druhy připojištění, například pojištění zavazadel, úrazové pojištění, pojištění storno poplatků nebo pojištění odpovědnosti, tedy úhrada škody způsobené druhé osobě. Pokud se v zahraničí chystáte provozovat sportovní aktivity, může se vám hodit také pojištění rizikových sportů.

Je vhodné především pro profese, které se zabývají duševní činností vyžadující vyšší vzdělání. Pokud Vaším profesním pochybením někomu způsobíte škodu, z tohoto pojištění ji za Vás pojišťovna zaplatí. Pojištění tak chrání nejen Vás, ale i Vaše klienty.

Pojištění je určeno například pro tyto profese:

 • Poskytovatelé zdravotních služeb

 • Poskytovatelé sociálních služeb

 • Veterinární lékaři

 • Právnické profese

 • Ekonomické a poradenské profese

 • Správce nemovitosti, realitní kanceláře

 • Autorizované osoby činné ve výstavbě

 • IT společnosti

 • Akreditované osoby v oblasti oddlužení

Jedná se o univerzální pojištění pro obchodní i výrobní firmy, pro drobné podnikatele i průmyslové korporace, vlastníky bytových domů či příspěvkové a rozpočtové organizace, obce, města i kraje. Hlavní výhodou pojištění je, že má tzv. stavebnicovou skladbu, tzn. veškerá jednotlivá pojištění, nebezpečí, pojistné částky a limity pojistného plnění si každý podnikatel určí přesně podle potřeb svého podnikání.

Předmětem pojištění jsou napřídklad:

 • budovy a stavby, stavební součásti
 • zpevněné plochy, venkovní úpravy
 • movité věci
 • mobilní a stacionární stroje
 • mobilní a stacionární elektronika
 • zásoby materiálu, surovin, polotovarů, výrobků
 • peníze a jiné cennosti včetně jejich přepravy
 • věci zvláštní a historické hodnoty
 • věci osobní potřeby zaměstnanců
 • nedokončené investice
 

Pojištěná rizika:

 • požár a související nebezpečí, tj. požár a jeho průvodní jevy, výbuch, úder blesku, zřícení letadla, jeho části nebo jeho nákladu (FLEXA)
 • povodeň nebo záplava, zpětné vystoupání vody z kanalizace
 • vichřice nebo krupobití
 • sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení lavin
 • pád stromů, stožárů nebo jiných věcí
 • náraz dopravního prostředku
 • kouř, aerodynamický třesk
 • tíha sněhu nebo námrazy
 • zemětřesení
 • vodovodní nebezpečí, tj. kapalina unikající z vodovodních zařízení a médium vytékajícím v důsledku náhlého a nahodilého poškození nebo poruchy hasicích zařízení
 • atmosférické srážky
 • nepřímý úder blesku
 • poškození nebo zničení vnějšího pláště budovy hlodavci, hmyzem, ptactvem
 • odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupeží
 • úmyslné poškození nebo úmyslné zničení věci (vandalismus), sprejerství
 • rozbití skel all risk
 • strojní nebezpečí – strojní pojištění all risk – pojištění vnitřně vzniklých mechanických a elektrických poruch – pojištění strojů a strojních zařízení proti každé nahodilé události, jejíž příčinou je pojistné nebezpečí, které není v pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě vyloučeno
 • elektronická nebezpečí – pojištění elektroniky all risk  – pojištění elektronických zařízení proti každé nahodilé události, jejíž příčinou je pojistné nebezpečí, které není v pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě vyloučeno
 • vodné, stočné – Pojištění  pro případ ztráty vody způsobené nežádoucím a náhlým únikem vody z vodovodního zařízení v přímé souvislosti s nastalou pojistnou událostí z pojistného nebezpečí voda vytékající z vodovodních zařízení

Je určeno pro fyzické a právnické osoby. Jeho účelem je náhrada (ve sjednaném rozsahu) finančních nákladů spojených s uplatněním práva pojištěného a poskytování služeb s tímto spojených právních zájmů pojištěného. Rozsah pojištění je nastaven při jeho sjednání a lze pojistit více pojistných nebezpečí v jedné pojistné smlouvě. Pojištění právní ochrany tak pomáhá klientovi např. ve věcech uplatnění nároků na náhradu vzniklé škody, řešení soudních sporů, řešení otázek zavinění dopravní nehody, ochrany práv v případě porušení povinností nebo zásahu do práv pojištěné osoby ze strany třetích osob.

 

Druhy pojištění právní ochrany:

 • Pojištění právní ochrany řidiče
 • Právní ochrana vlastníků vozidel
 • Právní ochrana rodiny
 • Právní ochrana pro vlastníka nemovitosti
 • Právní ochrana podnikatelů
 • Právní ochrana pro případ pracovněprávních sporů
 • Úraz
 
 

Co pojištění zpravidla kryje?

 

 • Pojištění právní ochrany řidiče
 • Poplatky a náklady na soudní řízení
 • Soudní výdaje a náklady
 • Náklady na právního zástupce
 • Náklady na soudní znalce a svědky
 • Výdaje protistrany, které je třeba uhradit v důsledku rozhodnutí soudu
 • Cestovní výdaje pojištěného na soudní řízení (je-li to nezbytné)
 
 

Na co se pojištění nevztahuje?

 • Pokuty uložené pojištěnému
 • Náklady, které je povinna uhradit jiná osoba
 • Spory mezi pojištěným a pojistitelem
 

Je to druh pojištění pro klienty, kteří dodávají zboží nebo poskytují služby v tuzemsku i zahraničí s odloženou splatností a hrozí jim riziko, že jim zákazník nebude schopen nebo ochoten zaplatit. Tento druh pojištění může pomoci udržet zdravé finance firmy díky aktuálním informacím o zákaznickém portfoliu a pomáhá tak ochránit společnosti před ztrátami z neuhrazených faktur. Pojištění pohledávek je vždy nastaveno „na míru“ konkrétnímu klientovi.

Pojištěná rizika:

 • platební nevůle odběratele
 • platební neschopnost odběratele
 

V rámci těchto rizik je možné do pojištění zahrnout:

 • pojištění výrobních nákladů
 • pojištění zálohových plateb
 • pojištění závazných dodávek
 • pojištění dlouhodobých projektů a technologických celků
 
Hlavní výhody pojištění pohledávek:
 
 • identifikace rizika – prostřednictvím pojišťovny, která sbírá informace a monitoruje velké množství firem, lze zjistit v jaké kondici se konkrétní společnost nachází
 • získání konkurenční výhody – možnost nabízet zákazníkům  atraktivnější podmínky bez obav ze ztrát a vymáhání
 • možnost vstupovat na nové trhy
 • vymáhání pohledávek pojišťovnou
 • odškodnění nezaplacených faktur
 • odškodnění nákladů na vymáhání
 • zlepšení přístupu k financování
 • výhodná cena pojištění v porovnání s výši odškodnění
 • minimální administrativní náročnost
 • kvalitnější správa pohledávek
 • jednoduchá a rychlá komunikace prostřednictvím online systému

 

Na čem závisí cena pojištění?

 • výše obratu k pojištění
 • délka splatnosti faktur
 • struktura odběratelů
 • teritorium obchodování
 • obor podnikání pojištěného

Sjednává se zejména pro případ ochrany prosazování zájmů pojištěnce i náhrad finančních ztrát, které vznikly poškozenému.

Pojištění se vztahuje na:

 • Problémy s nákupy v e-shopech
 • Zneužití platební karty
 • Poškození pověsti
 • Ochranu osobních údajů na internetu
 
Pojištění většinou nekryje např. (vztahuje se k nákupům v e-shopech):
 
 • živé organismy (zvířata a rostliny)
 • cenné papíry, vstupenky, poukazy
 • zboží s krátkou trvanlivostí
 • zboží, které je v rozporu s dobrými mravy
 • digitální data
 

Toto pojištění Vás ochrání zejména při útoku hackera, před nedbalým jednáním zaměstnance nebo selháním zabezpečení sítě. Pojištění kybernetických rizik se hodí pro jakékoliv podniky, které shromažďují větší i menší množství dat například o klientech, odběratelích, dodavatelích či interních dokumentech v podniku.

Co lze pojistit:

 • Narušení ochrany dat
 • Obnova dat
 • Odpovědnost za újmu vyplývající z porušení ochrany dat
 • Odpovědnost za bezpečnost sítí
 
Co pojištění může krýt:
 
 • Škody na datech v elektronické podobě, nefunkčnost počítačového systému
 • Náklady regulatorního řízení
 • Náklady public relations – obnovu dobrého jména
 • Odpovědnost za újmu způsobenou únikem dat v elektronické podobě
 • Přerušení provozu (volitelné připojištění)
 • Náklady na obranu / právní zastoupení

Majetkové pojištění, které kryje věcné škody na přepravované zásilce v důsledku její ztráty, poškození či zničení na území celého světa.

Pojištěná nebezpečí:

 • zásilku lze pojistit proti všem pojistným nebezpečím, tj. škody vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním zásilky jakoukoli nahodilou událostí, která není z pojištění vyloučena nebo proti vyjmenovaným pojistným nebezpečím, tj. zejména pro případ poškození, zničení nebo pohřešování způsobené nahodilými událostmi, jako je např. požár, záplava, povodeň, vichřice, nehodou dopravního prostředku
 • škody vzniklé při zřícení skladovacích budov (skladování v průběhu dopravy)
 • škody při nakládce a vykládce
 • odcizení zásilek, loupež
 • vandalismus
 • v případě připojištění je možno např. rozšířit o škody způsobené přirozenou povahou zásilky, tj. škody projevující se vnitřní zkázou zásilky, lomem, rozpadnutím, zapařením, plesnivěním, případně o škody způsobené válečnými událostmi a stávkami apod.
 
Pojištění lze uzavřít:
 
 • pro každou jednotlivou zásilku – jednorázové pojištění zásilek během přepravy
 • pro všechny zásilky, které firma přepravuje (rámcová smlouva) – hromadné pojištění zásilek
 

Je vhodné pro všechny, kteří podnikají ve vnitrostátní či mezinárodní dopravě s vozidly o hmotnosti nad 3,5 t. Každý takový subjekt má povinnost svou finanční způsobilost pravidelně prokazovat Dopravnímu úřadu. V případě, že tato způsobilost nebude doložena, hrozí subjektu vysoké sankce, případně i odebrání koncese.
Finanční způsobilost lze prokázat obchodním majetkem, objemem finančních prostředků a provozním kapitálem. Důležitá je i finanční rezerva, která by měla být vytvořena alespoň na období 12 měsíců.
Pro zjednodušení takového prokazování finanční způsobilosti existuje právě tento typ pojištění, které se nastaví tak, aby krylo zákonem požadovanou částku v případě, že dopravce nebude schopen dostát svých závazků.

 

 

Toto pojištění je povinné pro všechny české cestovní kanceláře již pro získání potřebné koncese pro tento typ podnikání.
Pojištění má za úkol chránit klienty cestovních kanceláří v případech, kdy kancelář z důvodu svého úpadku není schopna dostát svým závazkům plynoucím z uzavřené smlouvy o zájezdu s klientem.

Pojištění slouží k ochraně mzdy dočasně přiděleným zaměstnancům, v případě úpadku agentury, která výplatu již nemůže zajistit.
Sjednává se s limitem pojistného krytí, který musí být minimálně ve výši trojnásobku průměrného čistého výdělku všech dočasně přidělených zaměstnanců.

Pojistný program zemědělského pojištění kryje škody způsobené na porostech a hospodářských zvířatech. V tomto odvětví spolupracujeme se specialisty společnosti OK GROUP a.s., která je členem Změdělského svazu České republiky a mají bohaté zkušenosti s tímto typem pojištění.

Druhy zemědělského pojištění, které zajistíme:

 • Pojištění hospodářských zvířat
 • Pojištění plodin – polních plodin, speciálních plodin, indexové pojištění sucha
 • Pojištění lesních porostů
 • Pojištění koní

Pomůžeme i s vyřízením dotace na pojištění od Podpurného a garančního rolnického a lesnického fondu. 

Pojištění odpovědnosti při výkonu práva myslivosti musí mít podle zákona č. 449/2001 Sb, o myslivosti každý, kdo loví zvěř.

Součástí pojištění může být i pojištění zbraně proti krádeži a přírodním živlům a pojištění za škodu způsobenou při mysliveckých soutěžích. Lze sjednat i připojištění odpovědnosti loveckého psa.

Věkový limit myslivce není nijak omezen. Toto pojištění se sjednává převážně na rok s územní platností pro Českou republiku.

Pojištění letadel nenabízejí všechny pojišťovny. Jde o specifický produkt, který lze rozdělit do tří skupin.

Samotné pojištění letadla:

jedná se o „havarijní“ pojištění, kdy jsou z pojištění hrazeny škody na letadle vzniklé jeho provozem, živelní událostí nebo odcizením. Toto pojištění lze rozšířit o úrazy posádky, pilotů a pasažérů v souvislosti s provozem letecké přepravy.

Pojištění odpovědnosti z provozu letadla:

jedná se o povinné ručení u letadel.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výrobkem:

za výrobek se v tomto případě považuje letadlo nebo díl, který se použije při výrobě letadla. Vzhledem k možným škodám, které může vadný výrobek při leteckém provozu způsobit, je jasné, že pojistné částky (limity plnění) v této skupině pojištění, budou v řádu stamilionů, nikoliv korun ale dolarů.

Při stanovování pojistné ochrany se zjišťují mnohé parametry mající zásadní vliv na výši pojistného. Jedná se především o to, zda jde o civilní nebo vojenské využití. Zda se jedná, v případě jednotlivých leteckých dílů, o nový výrobek či prototyp.

V dnešní době je nutné požadovat krytí škod souvisejících s terorismem popřípadě s válečnými nepokoji, stejně tak jako škody, které vzniknou prostým zmizením letu. Specializovaní pojistitelé jsou schopni reagovat na tyto požadavky a připravit pojistné smlouvy s ohledem na požadavky klienta. Pojistné, které si pojistitelé za tato pojištění nárokují je samozřejmě vysoké a odpovídá výši pojistných částek (limitů plnění), zvoleným spoluúčastem, územním platnostem a rozsahu pojistného krytí.

Bez kvalitního pojištění se ovšem v této oblasti podnikání neobejdete. Má proto velmi zásadní význam věnovat maximální péči především výběru pojistitele, který má s těmito druhy pojištění dlouhodobé zkušenosti. S tímto Vám rádi pomohou naši poradci, neváhejte se na nás tedy obrátit.

I v tomto případě existují minimálně dva základní druhy pojištění.

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem plavidla:
Je velmi podobné povinnému ručení u vozidla. Kryje odpovědnost za škody způsobené třetím osobám na majetku a zdraví. Z pojištění odpovědnosti rekreačního plavidla nejsou hrazeny škody způsobené členům posádky.
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem rekreačního plavidla si můžete sjednat pro Evropu a Středozemní moře.

Kasko pojištění lodí:
Obdobné opět jako havarijní pojištění, které kryje škody na vlastním plavidle způsobené přírodními vlivy, vandaly či vlastní chybou provozovatele plavidla.

D&O pojištění (pojištění odpovědnosti členů orgánů) je zkratkou z anglického Directors´ and Officers´ Liability Insurance. Nejčastěji je sjednáváno pro všechny členy orgánů.

Jeho předmětem je především odpovědnost členů orgánů pověřených obchodním vedením společnosti a zastupováním navenek za újmu, kterou mohou porušením svých povinností při výkonu funkce způsobit jak společnosti, jejím společníkům/akcionářům a jejím zaměstnancům, tak třetím osobám (zejména věřitelům).

Pojištěnými osobami jsou všichni bývalí, současní a budoucí členové statutárních i kontrolních orgánů obchodní korporace (jednatelé, členové představenstva a správní rady, členové dozorčí rady), popř. i vedoucí zaměstnanci při výkonu své manažerské nebo kontrolní funkce. Pojištěny jsou výše uvedené osoby zastávající funkce nejen ve společnosti, která pojištění sjednává, ale rovněž automaticky i ve všech jejích dceřiných společnostech.

Zastupitelům obcí pomáháme s řešením speciální pojistné ochrany obecních majetků a odpovědnosti. Cílíme na nastavení nejnižších možných spoluúčastí a pojištění širokého rozsahu pojistitelných rizik a pomáháme s přenesením rizik z obcí na pojistitele. Důležitou a nezbytnou součástí každé pojistné smlouvy je pro města a obce pojištění odpovědnosti za škody na životě, zdraví a na majetku třetích osob. Toto pojištění města a obce chrání před vysokými finančními ztrátami, které s sebou přinášejí odškodnění za úrazy osob na namrzlých chodnících, poškození cizího majetku při čištění komunikací nebo odklízení sněhu apod.

Pro koho je pojištění určeno?

 • obce, města, městské části a obvody, kraje
 • dobrovolné svazky obcí
 • zařízení bez právní subjektivity – samostatné organizační jednotky měst, obcí, krajů (obecní policie, sbor dobrovolných hasičů)
 • zařízení s právní subjektivitou:
 • příspěvkové organizace (domy s pečovatelskou službou, dětské domovy, kulturní domy, muzea, galerie)
 • obecně prospěšné společnosti (zájmové a sportovní spolky, nadace, vědecké a výzkumné ústavy, charity, občanská sdružení)
 • obchodní společnosti poskytující služby pro obyvatelstvo (technické služby, vodovody a kanalizace včetně čističek vod)
 • školská zařízení (mateřské školy, základní školy, základní umělecké školy, střední školy)
 • univerzity a vysoké školy zřizované státem
 • zdravotnická zařízení zřizovaná městy a kraji

Co je předmětem pojištění?

 • budovy a stavby, stavební součásti
 • zpevněné plochy, venkovní úpravy
 • věci na volném prostranství (např. veřejné osvětlení, semafory, parkovací automaty, sochy, nosiče dat vč. záznamů na nich uložených)
 • movité věci
 • zásoby materiálu, surovin, …
 • finanční prostředky (peníze) a jiné ceniny vč. jejich přepravy
 • věci zvláštní a historické hodnoty
 • nedokončené investice
 • přeprava vlastních věcí
 • mobilní a stacionární stroje
 • mobilní a stacionární elektronika
 • věci osobní potřeby zaměstnanců
 • pojištění jednorázových akcí – kulturní a sportovní akce, výstavy
 • dle individuální poptávky klienta …

Jde o pojištění náhrady škody za propagační akci, ve které je účastníkům nabídnuta možnost vyhrát ceny. Namísto toho, aby si pořadatel držel hotovostní rezervy na pokrytí velkých cen, platí pojistné pojišťovně, která pak v případě předání ceny plní.

Hole-in-one insurance:
Jednou z prvních a nejběžnějších forem pojištění náhrady škody je pojištění díry v jednom. Pojištění hole-in-one, které si často kupuje hostitel nebo sponzor golfového turnaje, hradí organizátorům turnaje náklady na udělení ceny za hole-in-one v případě, že účastník turnaje během turnaje úspěšně zasáhne hole-in-one tedy jamku na jeden úder.

Motoristické závody:
Odškodnění za cenu se také používá v motoristickém sportu, aby pomohlo kompenzovat vysoké náklady na provoz týmu. Nejvyšší zaznamenaná výplata za takový závod byla 250 000 $ během Interserie v roce 1992.

Ostatní použití:
Kromě pojištění hole-in-one pro golfové akce pojišťovny pro odškodnění obvykle nabízejí krytí i pro jiné typy soutěží. Například pokrytí zápasů lze často zakoupit pro soutěže, jako jsou střely z poloviny hřiště v basketbalu, kopy na branku ve fotbale, homeruny v baseballu, góly z modré čáry v hokeji a dokonce i promo akce v maloobchodě a kasinech.

Seznam pojištění, která pro Vás dokážeme s našimi partnery zajistit:

 • Pojištění dronů
 •  Pojištění smluvních záruk – bondů
 • Úrazové a nemocenské pojištění manažerů a klíčových zaměstnanců
 • Pojištění terorismu, únosu
 • Pojištění zpronevěry
 • Komplexní pojištění filmových a televizních produkcí
 • Pojištění ekologické újmy
 • Pojištění finanční opravy poskytnuté dotace
 • Zdravotní pojištění cizinců

Seznam mezinárodních pojištění, která pro Vás dále umíme zajistit ve spolupráci s OK GROUP:

 •  Pojištění klinických hodnocení a testů
 • Pojištění profesionálních sportovců a sportovních týmů
 • Pojištění pro případ únosu a výkupného
 • Pojištění uměleckých děl galerií, muzeí i soukromých sběratelů
 • Pojištění hudebníků a jiných umělců
 • Pojištění vlastnického titulu
 • Pojištění sportovních a kulturních akcí